รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3นายยศภัค จรัสศุภชยา 0-5536-1115 
110นครไทยวิทยาคมนายสุวัฒน์ สายยืด   
111บ้านหนองน้ำสร้างนายมานะ กองเงิน   
112บ้านหนองลานนางสาวปทุมพร รอดกระต่าย   
113บ้านหนองกะท้าวนายกระจ่าง ศรีทอง   
114บ้านนาโพธิ์นาจาน    
115บ้านแก่งหว้าแก่งไฮนายสุทิพย์ สุราษฎร์มณี   
116บ้านนาหนองนางสาวระวิวรรณ อุ่นไพร   
117บางยางพัฒนานายนิกร ซุนพุ่ม   
118บ้านน้ำตากนางพุฒตาล แพงมี   
119บ้านหลังเขานางสาววันเพ็ญ ยศตุ้ย   
120บ้านแยงนายอภิเกียรติ ไก่แก้ว   
121บ้านเข็กใหญ่นางสาวกานต์รวี ศรีทอง   
122เกษตรสุขราษฎร์บำรุงนายธิติพันธุ์ จันแปงเงิน   
123บ้านถ้ำพริกนายศุภากร ธรรมศุภโกศล   
124บ้านหนองหินนางราตรี เงื่องจันทอง   
125ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยานางธีรนุช สุเทียนทอง   
127บ้านโป่งกะเฌอนายพีรพงษ์ คงหนองลาน   
128บ้านห้วยตีนตั่งนายสังวาล ยะทา   
129บ้านห้วยน้ำไซ(สาขาร่องกล้าวิทยา)    
130บ้านห้วยน้ำไซนางยุพิน เสวิสิทธิ์   
131บ้านท่าหินลาดนายพงศ์วิชญ์ พิพัฒน์เอกโชติ   
132ประชาสงเคราะห์พิทยานายสมมาทร ยอดเกตุ   
133กัลยาณิวัฒนา 1นางสาวนภัทรภร เย็นขัน   
134บ้านนาไก่เขี่ย    
135บ้านน้ำลอมสิบตำรวจโทหัทพงษ์ บุญมีจิว   
136บ้านนาคล้ายนางสาวศิวานิส แจ่มโถง   
137ภูขัดรวมไทยพัฒนานายสุรเดช สุขเครือเกิด   
138บ้านนาเมืองนางนภาพร ชัยสมบัติ   
139บ้านนาฟองแดงนายปิยพงษ์ เมืองสนธิ์   
140บ้านนาขุมคันนางอุษณีย์ อรรคสูรย์   
141บ้านนาทุ่งใหญ่นางสาวกิตติญา หมอบอก   
142บ้านบุ่งผลำ    
143บ้านน้ำกุ่มนายอุเทน นะมิตร   
144บ้านนาแฝกนายสุริยา สำราญจิตต์   
145บ้านแก่งทุ่งนางสาวรติยา มาฉิม   
146บ้านบุ่งตารอดนางสาววิภาวณีย์ เพ็ชรครุฑ   
147บ้านบุ่งปลาฝา    
148บ้านกกม่วง    
149บ้านน้ำพริกนายอภัย สุทธิ   
150บ้านยางโกลน    
151ชุมชน 17 บ้านนาตาดีนายสุรพล บุญเกิด   
152สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวงนางสาวปรียาภา จันเครือดี   
153บ้านป่ารวกนางอารีย์ ไก่แก้ว   
154บ้านน้ำเลานายไพรบูรณ์ บุญอาจ   
155บ้านบ่อโพธิ์    
156บ้านหนองกระดาษ    
157บ้านป่าซ่านนายวรวิทย์ มาดิษฐ์   
158บ้านพร้าวนายสถิตย์ พัวพัน   
159บ้านห้วยทรายทองนายสุจิน ธนะสัมบัน   
160บ้านน้ำคลาด    
161วิทยสัมพันธ์นายอดุล บุญไทย   
162บ้านป่าคายนางสาวจีรวรรณ์ ปันผา   
163บ้านห้วยเฮี้ยนางนงลักษณ์ จีนภักดี   
164บ้านห้วยกอกพัฒนา    
165ศิริราษฎร์พัฒนา    
166บ้านลาดคื้อนายธรรมศักดิ์ รินทะ   
167บ้านห้วยทรายเหนือนายสาริน สงศิลาวัต   
203บ้านป่าแดงนายแสวง เมฆแสงสี   
204บ้านน้ำภาคน้อย    
205บ้านห้วยเหินนางธมลวรรณ บัวยิ้ม   
206บ้านนาล้อม    
207บ้านชาติตระการนายจตุพงศ์ สายอรุณ   
208บ้านนาเปอะนายธิติ สวนแก้ว   
209บ้านปากรอง    
210บ้านนาจานนายนวภัทร แสงปัญญา   
211บ้านสวนเมี่ยงนายธวัชชัย บัวดี   
212บ้านห้วยช้างแทงนายฉัตรชัย สัจจา   
213บ้านหนองขาหย่างว่าที่ร้อยตรีพิษณุ สุขสมบูรณ์   
214บ้านห้วยหมากหล่ำ    
215บ้านโคกใหญ่นางมะลิดา หมื่นจันทร์   
216บ้านแก่งบัวคำ    
217ชุมชนวัดบ้านดงนายสุรชาติ คำอินทร์   
218บ้านน้ำทองน้อยนางสาวอริษา คำวันดี   
219บ้านห้วยน้ำปลานางนรรจวรรณ เมืองพระฝาง   
220บ้านนาหล่มนางสาวดวงพร วงษ์ไย   
221บ้านเนินทองนางราตรี มีแหยม   
222บ้านเนินสุวรรณนางสาวสุกัญญา คอนสาร   
224บ้านนาตอนนางวนิดา วิเศษวงษา   
225บ้านขุนน้ำคับนายวิราช น้อยศิริ   
226บ้านขวดน้ำมันนางพิมพ์ใจ ปิ่นนาค   
227วัดบ่อภาค    
228บ้านน้ำจวงนางพิมาศ ขันเกษตร   
229บ้านร่มเกล้านายอนันต์ แก้วแจ่ม   
230บ้านท่าสะแกนายสุรัตน์ จันทะคุณ   
231บ้านห้วยท้องฟานว่าที่ร้อยตรีคัมภีร์ ทองจันทร์   
304วัดห้วยดั้งนายชาญยุทธ ด่านสัมฤทธิ์   
305วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)นางสาวอภิชญา ยอดทองดี   
306ศึกษากุลบุตรนายชัยพล กันศิริ   
308วัดนาขุมนายชาญณรงค์ อินอิว   
309วัดเมมสุวรรณารามนายสกุล จันที   
310วัดท่าช้างนางสาวพรลภัส ธีรโรจน์ไพศาล   
311วัดหนองหม้อแกง    
312ราษฎร์สามัคคีนายไพรวรรณ จันทร์หอม   
313ประชาสามัคคีนายสำเนา ยาสุด   
314ราษฎร์บำรุง    
315วัดวังมะด่าน    
316วัดย่านยาวประชานุกูล    
317วัดธรรมารามนายธัญชพัชร์ นาคมี   
318ราษฎร์ศรัทธาวิทยานายชาตรี ดากล่อม   
319วัดวงฆ้องว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภารัตน์ เขียวคำ   
321วัดหัวเขาสมอคร้า    
322ชุมชนดิฎฐอำรุงนางสุพิชญา เนตรแสงสี   
324วัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)    
325วัดหอกลอง    
326ประชาอุปถัมภ์    
327ศรีภิรมย์พิทยานายวัฒนา โยธา   
328บ้านบึงธรรมโรง    
329วัดคลองมะเกลือนายพูลสุข ต๊อดแก้ว   
330บ้านบุ่งวิทยา    
332บ้านบึงวิทยานางนิภาพร ต๊อดแก้ว   
333ผดุงวิทยานางสาวนันทนิตย์ ท่าโพธิ์   
334หนองสะแกประชานุกูลนางสาวเวียงฟ้า ไกรกิจราษฎร์   
335บ้านหนองไผ่    
336วัดเซิงหวายนางสาวพิสุทธินี กลัดนิล   
337วัดวังวนจ่าสิบเอกสมเจตน์ ยอดเพชร   
338บ้านคลองทำเนียบ    
339บ้านหนองห้าง    
340วัดวังไม้แก่น    
341ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)นางสาวสิริกาญจน์ ใสยอด   
342วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล)นายสุเทพ ศรีกล่ำ   
344บ้านหาดใหญ่    
346วัดหางไหลนางจันทร์แรม ขุนทอง   
347วัดสนามไชยนางสาวปาริสา ผลทิพย์   
348มะต้องประชาสรรค์    
349บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)นายฉัตรชัย แก่นจรรยา   
350บ้านมะต้อง    
351วัดหนองมะคังนางพัชราวรรณ แย้มเสมอ   
352วัดทับยายเชียงนางสาวรุ่งรัตน์ จันทะคุณ   
353ทับยายเชียงวิทยา    
354วัดท้องโพลงนายยวน กองจิว   
355วัดทุ่งตาเปรี้ยวนางสาวรัตติยา คงรอด   
356วัดสมอสุวรรณารามนางทิพากร ถนอมศักดิ์   
357วัดวังงิ้วงามนางสาวธัญญาภรณ์ โรจน์เจริญชัย   
358บ้านคลองตกวิทยา    
359วัดเขาน้อยนางสาวแสงระวี โคกครุฑ   
403บ้านเนินมะคึด    
404บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)นายพงษ์ศักดิ์ บุญเหลือ   
405วัดโบสถ์นายกิจ พานทอง   
406บ้านคลองช้างนางสุพัตรา ประภาศรี   
407วัดเสนาสน์    
408บ้านหนองปลิงนายบรรเจิด สาลี   
409เขาไร่ศรีราชานางอนุยา บุญส่งแท้   
410ชุมชนบ้านท่างามนางสาวชฎาพร แองไว   
411วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา)นางสาวพรปวีณ์ หนูทิม   
412วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)นางปวีณา เพ็งแสงทอง   
413บ้านท่ากระดุน    
414บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)นางสาวสายสุดา แสงปัญญา   
415วัดน้ำคบนายธงไทย บุตรที   
416แก่งบ้านยางป่าคายนายพลายงาม บุญญะ   
417บ้านน้ำหักนางสาวพชรกมล คำไวย์   
418วัดนาขาม    
419บ้านแก่งเจ็ดแคว    
421วัดบ้านน้อยนายทรงศักดิ์ จันทร์ส่ง   
422วัดหินลาดนางนุชนาถ ชัยพันธุ์   
423บ้านท่าหนองปากพาน    
424บ้านห้วยเจียงนางสาวพัชร์พิชา คำโทน   
425บ้านหนองกระบาก    
426ห้วยปลาไหลนางหนึ่งฤทัย มากก้อน   
427วัดคันโช้ง    
428บ้านน้ำโจนนายมนตรี ถิรชญานันท์   
429บ้านแก่งคันนานายสุธี พลซา